By Balta home

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De verkoper is slechts tot levering verplicht door zijn schriftelijke bevestiging van de bestelling. Alle offertes zijn, tenzij anders bedongen, geheel vrijblijvend.

2. De verkoper is niet gebonden aan de leveringstermijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk bepaald werd. De levering wordt als voltrokken beschouwd op het ogenblik dat de transporteur de goederen van de verkoper ontvangt. Na aflevering van de goederen aan de expediteur, verloopt het transport op risico van de koper.

3. Klachten, behalve voor verborgen gebreken zijn niet ontvankelijk, wanneer de goederen reeds gebruikt werden of wanneer de klacht niet binnen de acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk werd ingediend. In geval van erkenning van de gebreken van de goederen, zal enkel de aankoopvoorwaarde der goederen terugbetaald worden. Er zullen geen plaatsings- of andere kosten aanvaard worden. De verkoper heeft het recht, bij gegronde klachten, ofwel de goederen te vervangen, ofwel de waarde ervan terug te betalen. De goederen mogen niet teruggezonden worden, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. Dergelijke toestemming kan niet worden beschouwd als erkenning van de klacht. 4. a) In geval van wanbetaling van een factuur op de vervaldag, worden alle welkdanige bedragen onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning eisbaar, bovendien zal de koper in dit geval van rechtswege en eveneens zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijl- intrest verschuldigd zijn aan 12% per jaar.

b) Eveneens in geval van wanbetaling van de faktuur op de vervaldag, zal zij van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 250 EURO, ten titel van schadevergoeding zo in gemeen overleg op forfaitaire en onaftrekbare wijze vastgesteld wegens de schade voortspruitend uit de laattijdige uitvoering van de betaalverplichting en dit onverminderd de bovenvermelde intresten en de gebeurlijke gerechtskosten. Voor de toepassing van deze clausule is evenmin als voor de voorgaande een voorafgaandelijke invertoefstelling vereist.Ongevallen of gevallen van overmacht ontslaan de verkoper automatisch van zijn verplichtingen. Iedere partij heeft echter het recht tot verbreking van het kontrakt, zonder vergoeding evenwel, wanneer de vertraging die daardoor ontstaan is, meer dan 90 dagen bedraagt.

5. Wanneer de koper zijn verplichtingen vervat in dit of enig ander kontrakt, afgesloten met de verkoper, niet nakomt, is de verkoper automatisch van zijn verplichtingen ontheven, tot op het ogenblik dat de koper deze nakomt. Anderzijds bezit de verkoper het recht het kontrakt te verbreken, zonder zijn recht te verliezen, aanspraak te maken op een vergoeding wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, twee weken na kennisgeving hiervan aan de koper per aangetekend schrijven.

6. Alle welkdanige geschillen, die onder de bevoegdheid vallen van het Vredegerecht, zullen uitsluitend voor het Vredegerecht te RONSE kunnen gebracht worden, de gebeurlijke andere betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te OUDENAARDE, de gebeurlijke beschikkingen van de koper vormen geen afwijking van gezegd toekennen van de bevoegdheid.

7. Tenzij anders door de partijen schriftelijk bepaald, zijn de bepalingen en voorwaarden van onderhavig kontrakt, de enige bepalingen en voorwaarden waartoe de koper en de verkoper gebonden zijn, onafgezien van eventuele andere tegenstrijdige bepalingen vermeld op de bestelling of andere dokumenten opgesteld door de koper. 8. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisiko's.